Wat regeltjes om de afspraken goed te laten lopen

Heb je een vraag? Mail ons even

✔  Persoonlijk

✔  Deskundig

✔  Betaalbaar

Afspraken rond de bijlessen

Jouw kind krijgt online bijles bij Learnr.nl. Voor een goede samenwerking hebben we de spelregels bij de begeleiding op papier gezet. We vragen jou om deze grondig met jouw kind door te nemen.

Naar de eerste afspraak

Als de aanmelding bij ons binnenkomt gaat onze planafdeling met die gegevens aan de slag. We zullen jou een paar vragen stellen, deze betreffen de volgende zaken:

  • De schooltijden van jouw kind en de tijden waarop hij/zij buitenschoolse activiteiten heeft
  • Welk(e) schoolboek(en) word(t)(en) gebruikt?
  • Wanneer zal (ongeveer) de eerstvolgende toets op school worden afgenomen?

Als we over deze gegevens beschikken zal contact met jou worden opgenomen om de eerste afspraak te maken. Bij een aantal leerlingen zal eerst een zogenoemd hiatenonderzoek worden afgenomen. We doen dat om te inventariseren waar de problemen precies bij jouw kind liggen. Als we die kennen maken we een Plan van Aanpak. Dat wordt eerst met jou besproken voordat we met jouw kind de eerste bijlesafspraak maken.

Kiezen we niet voor de afname van een hiatenonderzoek dan wordt direct de eerste bijles met jouw kind afgesproken. In dat geval zal tijdens de eerste bijles worden gekeken waar de problemen liggen en wat we daaraan kunnen doen om deze te verhelpen.

Hoe worden de afspraken gemaakt en gecommuniceerd?

Afspraken worden gemaakt door de planafdeling. De eerste afspraak wordt rechtstreeks naar de leerling gecommuniceerd. Als de eerste afspraak onderdeel is van een serie afspraken, dan worden die afspraken in de agenda van leerling en docent genoteerd. Jouw kind kan de afspraken altijd inzien via het dashboard op het lessysteem.

Opgelet: de planafdeling geeft dus niet wekelijks de afspraken door. Wél wordt iedere keer de avond voor de daaropvolgende lesdag door het lessysteem automatisch een herinneringsmail naar de ouder van de leerling gestuurd.

Belangrijk: de herinneringsmails worden altijd naar de ouder gestuurd en niet naar de leerling. Dit beleid geldt voor zowel de leerlingen die jonger, maar ook ouder dan 18 jaar zijn. Noch jij, noch jouw kind kan zich beroepen op het feit dat een herinneringsmail naar de onjuiste ontvanger is verstuurd.

Belangrijk: noch jij noch jouw kind kan zich beroepen op het niet op de hoogte zijn van de afspraak, deze wordt immers voldoende duidelijk via de agenda in het lessysteem als via mail gecommuniceerd.  Noch jij noch jouw kind kan zich beroepen op het niet ontvangen hebben van de herinneringsmail.

Het afmelden van een bijlesafspraak

Een bijles moet minimaal 24 uur van te voren worden afgemeld. Wanneer jouw zoon/dochter binnen 24 uur voor aanvang van de bijles wordt afgemeld, zullen de kosten voor de bijles worden doorberekend.

Wanneer jij jouw zoon/dochter voor een bijles wilt afmelden, kan je bellen of appen naar het algemene servicenummer (06 188 315 68). Als je geen gehoor krijgt, spreek dan de afmelding in via de voicemail. De voicemail wordt meerdere keren per dag afgeluisterd. Tijdens het weekeinde kan je altijd de voicemail inspreken.

 

Het afmelden van een coachingsafspraak

Afmelden doe je telefonisch of via een email naar coordinator@learnr.nl. Wanneer er niet kan worden ingelogd stuur dan een e-mail  naar coordinator@learnr.nl. Mocht er geen verbinding met internet kunnen worden gemaakt, bel of app naar het algemene servicenummer 06 18831568. Wanneer deze niet wordt beantwoord, graag de voicemail inspreken. Deze wordt meerdere keren per dag afgeluisterd.

Het kan voorkomen dat jouw kind op een coachingsdag niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kan zijn. Geef deze verandering tijdig aan. In de meeste gevallen kan dan een ander tijdstip worden geregeld. Echter: als je dit op de coachingsdag zelf doet, dan is de kans erg groot dat aanpassing niet meer mogelijk is. De afspraak kan hierdoor komen te vervallen. 

Afzeggen van bijlessen die op maandag vallen

Als de bijles op de maandag valt geldt hiervoor een speciale regel: als deze bijlessen vóór maandag 10:00 uur worden afgezegd dan geldt hiervoor dat deze op tijd zijn afgezegd.

Hoe er niet kan worden afgemeld

Jouw zoon/dochter mag zichzelf niet bij de docent afmelden. Een afmelding dient in alle gevallen door de ouder/verzorger aan de planafdeling doorgegeven te worden. Afmeldingen die via de docent zijn gedaan worden als ongeldig beschouwd.

We houden ons wél aan de 24-uurs regel.

Het komt wel eens voor dat een ouder teleurgesteld is als wij een niet tijdig afgezegde bijles tóch in rekening brengen. “Het was overmacht, we konden niet op tijd afbellen” krijgen wij dan als reactie. Wij begrijpen deze reactie heel goed, echter: ook wij maken afspraken met onze medewerkers en ook wij moeten onze verplichtingen nakomen. Onze afzegregels zijn conform de regels en gebruiken zoals deze algemeen maatschappelijk aanvaard zijn. We kijken bij het afzeggen echt niet op een kwartiertje te vroeg of te laat, maar zo nodig houden we ons zo strikt mogelijk aan de afzegregels.

“Ja maar jullie zeggen ook wel eens af of jullie verplaatsen ook wel eens”

Dat klopt, dat doen wij wel eens omdat we met soms complexe lesroosters zitten die wij goed in elkaar moeten laten vallen. Je zult ook merken dat een door ons afgezegde afspraak ook nooit aan jou in rekening zal worden gebracht.

Wat doen wij wanneer jouw kind niet tijdig aanwezig is?

Eerst het volgende: onze leerlingen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak.

We verwachten dat jouw zoon/dochter 5 minuten voor de start van de bijles ingelogd is. Op het moment dat jouw zoon/dochter 5 minuten na de afgesproken tijd nog niet aanwezig is, neemt de docent de volgende stappen:

  • De docent belt jouw zoon/dochter op zijn/haar mobiele nummer of stuurt een bericht via Whatsapp.
  • De docent belt naar het huisnummer. Wanneer de telefoon niet wordt beantwoord, wordt altijd (indien aanwezig) de voicemail ingesproken. Vervolgens wordt de planafdeling door de docent van de situatie op de hoogte gesteld.
  • Zo mogelijk wordt de ouder via een Whatsapp bericht op de hoogte gesteld. Jouw zoon/dochter kan hierop reageren door direct in te loggen wanneer hij/zij thuis is, of te bellen of appen naar 06 188 315 68 en door te geven waarom hij/zij later is.

Na 15 minuten proberen wij het nog een keer

  • De docent belt jouw zoon/dochter nogmaals op zijn/haar mobiele nummer.
  • De docent belt nogmaals naar het huisnummer. De docent spreekt nogmaals de voicemail in wanneer de telefoon niet wordt beantwoord.
  • De docent seint de planafdeling in dat de bijles uitvalt. De planafdeling stuurt jouw zoon/dochter een mail met de nieuwe afspraak.

NB: Wanneer jouw zoon/dochter te laat is, zal deze tijd niet worden ingelopen. Als jouw zoon/dochter zich na 30 minuten alsnog meldt, dan zal de bijles niet meer doorgaan. De planafdeling maakt een nieuwe afspraak met hem/haar en zal hem/haar opdrachten sturen waar hij/zij aan kan werken.

Wat doe je als je je wachtwoord bent vergeten?

Ten eerste: ga niet iedere keer jouw foute wachtwoord in het systeem invullen: na drie keer verkeerd invullen gaat het systeem denken dat je een hacker bent en word je voor korte tijd uitgesloten van inloggen.

Doe dit: druk op de knop: “wachtwoord vergeten”, je krijgt dan op jouw mail een herstellink gestuurd. Als je deze indrukt kan je je wachtwoord opnieuw instellen, je kunt weer inloggen.

Afwezigheid tijdens huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding vindt meestal dagelijks plaats. De afspraken met de coach worden ruim tevoren ingepland. Als jouw kind daarom een dag om de een of andere reden is verhinderd, dan kan dat de afspraak in gevaar brengen. vandaar dat we ook voor de coachingsafspraken willen dat afwezigheid of niet op tijd aanwezig kunnen zijn de dag voorafgaand aan de afspraak wordt doorgegeven.

Gevolgen niet op tijd aanwezig kunnen zijn op coachingsafspraken

Als de melding omtrent verzuim of een verlate aanwezigheid niet tijdig is ontvangen kan Learnr.nl de afspraak van die dag laten vervallen. Zijdens Learnr,nl zal die afspraak niet worden gecompenseerd.

Regelmatig verzuim coachingsafspraken

Als jouw kind niet op een afspraak komt opdagen, dan geldt als regel dat we zowel jouw kind als jouzelf hiervan op de hoogte brengen. We vinden dat de normaalste zaak van de wereld. Echter: als we een regelmatige afwezigheid signaleren, we hebben regelmatig ook jou als ouder hiervan in kennis gesteld en die afwezigheid blijft aanhouden, dan staken we de melding bij afwezigheid. De begeleiding zal dan door ons worden opgezegd, hierbij houden we de bij ons geldende opzegtermijn van één kalendermaand in acht.

Afwezigheid tijdens huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding vindt meestal dagelijks plaats. De afspraken met de coach worden ruim tevoren ingepland. Als jouw kind daarom een dag om de een of andere reden is verhinderd, dan kan dat de afspraak in gevaar brengen. vandaar dat we ook voor de coachingsafspraken willen dat afwezigheid of niet op tijd aanwezig kunnen zijn de dag voorafgaand aan de afspraak wordt doorgegeven.

Gevolgen niet op tijd aanwezig kunnen zijn op coachingsafspraken

Als de melding omtrent verzuim of een verlate aanwezigheid niet tijdig is ontvangen kan Learnr.nl de afspraak van die dag laten vervallen. Zijdens Learnr,nl zal die afspraak niet worden gecompenseerd.

Regelmatig verzuim coachingsafspraken

Als jouw kind niet op een afspraak komt opdagen, dan geldt als regel dat we zowel jouw kind als jouzelf hiervan op de hoogte brengen. We vinden dat de normaalste zaak van de wereld. Echter: als we een regelmatige afwezigheid signaleren, we hebben regelmatig ook jou als ouder hiervan in kennis gesteld en die afwezigheid blijft aanhouden, dan staken we de melding bij afwezigheid. De begeleiding zal dan door ons worden opgezegd, hierbij houden we de bij ons geldende opzegtermijn van één kalendermaand in acht.

Hoeveel kapiteins besturen het schip?

Zodra de huiswerkbegeleiding is begonnen neemt de coach het roer in handen. Dat betekent dat de coach de studieplanning verzorgt, met de leerling overlegt over de gang van zaken en verantwoordelijk is voor de gehele gang van zaken voor zover die verband houdt met het huiswerk, de achterstanden en de toetsenvoorbereiding.

Uiteraard heeft de coach de ouder(s) nodig om mee te kunnen overleggen, de ouder(s) de bevindingen door te geven, de ouder(s) te vragen om in de avonduren (zo nodig) toe te zien dat eventuele extra opdrachten door de leerling worden gemaakt/geleerd.

Vanaf de start van de huiswerkbegeleiding doe(t)(n) de ouder(s) een stap terug daar waar het gaat om de begeleiding van de leerling. Dat betekent dat de ouder het werk van de leerling niet (meer) controleert (anders dan op verzoek van de coach), de leerling niet onderwerpt aan extra studieplanningen (anders dan op verzoek van de coach), en de leerling niet (meer) overhoort.

Met andere woorden: wat betreft de begeleiding van de leerling is het roer overgenomen door de coach. Tijdens het eerste gesprek dat altijd voor aanvang van de huiswerkbegeleiding plaatsvindt worden deze zaken ook goed en uitvoerig genoeg besproken. Dat is belangrijk, want het kan niet zo zijn, dat de coach regelmatig met een ouder in discussie moet gaan over het te voeren beleid. Dat beleid is tevoren besproken en is ook helder. Mocht er behoefte zijn aan het bijsturen van dat beleid, dan zal de ouder dat tevoren goed met de coach overleggen. Om het in zo duidelijk mogelijke taal samen te vatten: de spelregels worden tijdens het spel niet eenzijdig aangepast.

Dat is ferme taal, en de ervaring heeft ons geleerd dat het goed is deze ferme taal van te voren met de ouder(s) te voeren, zodat er tijdens de begeleiding geen situaties gaan ontstaan die we tevoren door de verantwoordelijkheden goed te ondercheiden kunnen voorkomen.

 

Nog vragen?

Stel hier jouw vraag

Online

Je studeert thuis onder deskundig toezicht

Professionele begeleiding

Vakkundige gecertificeerde online coaches helpen jou

Maatwerk

Onvoldoendes achterstanden: ze worden weggewerkt

Persoonlijke aandacht

Eén op één hulp door jouw persoonlijke huiswerkcoach.

Boeken zijn aanwezig

We werken vanuit jouw schoolboek.

Ruimte om vragen te stellen

Individuele hulp, stel al jouw vragen!

Nu boeken

Gratis proefles

Klinkt dit onrealistisch en zie je dit niet 1,2,3, voor je? Probeer dan gewoon een proefles en merk zelf hoe goed het werkt.

Meer weten over online bijlessen?

Lees hier meer over online bijles

Meer informatie?

Vul hieronder je gegevens in en je vraag. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.